朱子語類卷第一百二十八 本朝二
《朱子语类》 朱熹
来自:中华古籍全录 [http://guji.artx.cn/]
字体:
 法制

 唐殿庭間種花柳,故杜詩云:「香飄合殿春風轉,花覆千官淑景移。」又云:「退朝花底散。」國 朝惟植槐楸,鬱然有嚴 毅氣 象。又唐制,天子坐朝,有二宮嬪引 至殿上,故前詩起句云:「戶 外昭容紫綬垂,雙瞻御座引朝儀。」至敬宗時方罷,止用小黃門引導 。至今是如此。按:岑參 詩「花迎劍 佩星初落,柳拂旌旗露未乾」,亦殿庭種花柳之一證也。又杜贈田澄舍人有「舍人退食收封事,宮女開函進御筵」,亦可為 二宮嬪 之證。儒用。ARTX.CN

 舊時主上每日不御正殿。然自升朝官以上,凡在京者皆著去立,候宰相奏事罷,卻來 押班,拜兩 拜方了,日日如此。後來 韓魏公不知如何偶然忘了,不及押班便歸第。御史中丞王陶即彈之,韓遂去國 。溫 公代為 中丞,先奏云:「前王陶以彈宰相不押班而去國 。今若宰相更不押班,則中丞無以為 職。須是令宰相押班,某方就職。」如此,便是不押班也不是。義剛。方子錄云:「國 初文德殿正衙常朝,升朝官以上皆排班,宰相押班,再拜而出。時歸班官甚苦之,其後遂廢,致王樂 道以此攻魏公,蓋亦以人情趨於簡便故也。」

 祖宗於古制雖不能守,然守得家法卻極謹。舊時朝見,皆是先引見閤門,閤門方引從 殿下舞蹈後,方得上殿,而今都省了。本來 朝見底,皆是用一榜子上於閤門,閤門奏上,方始引見。而今卻於引見時,閤門積得這榜子,俟放見時,卻一併 上。則都省了許多,只是殿下拜兩 拜,便上殿。這非惟是在下之人懶 ,亦是人主不能恁地等得,看他在恁地舞手弄腳。更是閤門也懶 能教得他;及它有失儀,又著彈奏。而今都是從 簡易處去了。義剛。

 引見、上殿是兩 事。今閤門引見,便用舞蹈。近日多是放見,只是上殿拜於階下,直前奏事而已。惟授告門謝有舞蹈。文蔚。ARTX.CN

 近日上殿禮簡,如所謂舞蹈等事,皆無之。只是直至殿下拜一雙,上殿奏事,退又拜,即退。這也是閤門要省事,故如此。壽 皇初間得幾 時見群臣,皆許只用紫衫。後來 有人說道太簡,後不如此。賀孫。

 問朝見舞蹈之禮。曰:「不知起於何時。元魏末年,方見說那舞,然恐或是夷狄之風。」廣。

 近日拜表之禮甚異。論禮,班首合跪進,上面卻有人來 跪受,但進表後,進者因跪而拜。今則進表者先拜,卻跪進,其受者亦拜。此禮不可曉 。文蔚。

 皇太子參 決時,見宰相侍從 以賓主之禮。餘官不然。又曰:「獨宰相為 正拜者,蓋餘官謝恩在殿下拜,侍從 以上雖拜殿上,亦只偏拜,獨宰相正拜,故云。」敬仲。guji.artx.cn

 宮中有內 尚書 ,主文字,文字皆過他處,天子亦頗禮之,或賜之坐,不係嬪 御。亦掌印璽,多代御批。行出底文字,只到三省。文蔚。中国古籍全录

 問:「本朝十一室,則九廟、七廟之制如何?」曰:「孝宗未祔廟,僖祖宣祖未祧遷時,為 十二室,是九世。今既祧宣祖,又祧僖祖,卻祔孝宗,正是八世。進不及九,退不及七。當時且祧宣祖,存得九廟,卻待後世商量猶得。直如此匆忙,何也?」人傑 。

 今景靈宮,乃叔孫通所謂「原廟」是也。叔孫通言「原廟」,則是衣冠月出遊之地,只一月一次到彼,初無神坐。今則一一有之,又只似太廟了,恐非叔孫通所謂「原廟」之意。今景靈宮謂之「朝獻」,太廟謂之「大享」。子蒙。

 問:「景靈起於何代?」曰:「起於真廟。初只祀聖祖,諸帝后神御散於諸寺。其後神宗始祀聖祖於前殿,帝后於後殿。似此等禮數 ,唐人亦無。且如唐人配廟只一后,餘后立別廟。本朝諸后俱配。」問:「人家配如何?先儒說只用元妃。伊川謂若所祭人是次妃生,即配以次妃。」曰:「此未安。古者諸侯一娶九女,元妃卒,次妃奉事。所謂次妃者,乃元妃之妾,固不可同坐。若如後世士大夫家或三娶,皆人家女,雖同祀何害?所謂『禮以義起』也,唐人已如此。」可學云:「唐人立廟院,重氏族,固能如此。」曰:「唐人極有可取處。」可學。guji.artx.cn

 因言五禮,云:「今諸后位數 多,至尊拜跪勞 。古人一帝只以一后配,其餘自別立廟,庶幾 不亂嫡妾之分。今皆配,不是。唐人有言,人家夫婦卻不同。蓋古者天子諸侯不再娶,故次后與正后有名分。若人家,則再娶亦妻也,故可同祭。伊川祭儀祭繼室於別廟,恐未穩。」璘。

 三后並配,自本朝真廟始。其初議者皆以歸咎於錢惟演,後既習見為 常,亦無復 有議之者矣。古人雖以子貴,然庶母無係於先君之禮。如左傳 書 「僖公成風」,晉書 「簡文太后」,皆以係於其子,而別制廟以祀之。必大。 …

 登录会员查看全文。