第07部 卷六百八十一
《全唐文》 董诰
来自:中华古籍全录 [http://guji.artx.cn/]
字体:
 ◎ 白居易(二十六)

 ◇ 哀二良文(并序)

 丞相陇西公出镇於汴州,军司马御史大夫陆长源实左右之,二年而军用宁;司空南阳公作藩於徐州,军副使祠部员外郎郑通诚实先后之,三年而民用康。暨十五年春,陇西薨,浃辰而师乱,大夫以直道及祸;十六年夏,南阳薨,翌日而难作,员外以危行遇害。惜乎s夫,人之望也,员外,国之良也,咸克洁於身,俭於家,勤於邦,又申之以言行、文学、智谋、政事,故其历要官,参剧务,如刀剑发,割而无滞,如钟磬在悬,动而有声,识者以为异时登天子股肱耳目之任,必能经德秉哲,绍复陇西、南阳之事业,以藩辅王家。呜呼!善人宜将锺奕叶之庆,而不免及身之祸,天乎?报施之朕,何其昧欤?昔诗人有《黄鸟》之章,以哀三良不得其死,今斯文亦以「哀二良」名其篇云。

 伊大化之无形兮,浩浩而茫茫。中有祸兮,若机之张。梁之乱兮,陆受其毒;徐之难兮,郑罹其殃。惟善人兮,邦之纪纲。邦之瘁兮,正人先亡。谓天之恶下民兮,胡为乎生此忠良。调天之爱下民兮,胡为乎生此豺狼。我欲阶冥冥,问苍苍。苍苍之不可问兮,俾我心之[B242]伤。悲夫!而今而后,吾知夫天难忱而命靡常。

 ◇ 祭城北门文(为濠州刺史作)

 某年日月,某官某,敬以醴币祭於外城北门。某闻北四门之神,有水旱之灾,於是乎之。今年春,天作淫雨,将害於农,垫於民。惟城积阴之气,惟北太阴之位,是用昭告於城之北门,惟门有神裁之。某以天子之休命,殿於是邦,大惧天厉之不时,俾黎民阻饥,敢以正辞告神,神若之何不听?敢以至诚感神,神若之何不吊?尚克阴不作,时咸若,百谷用成,庶民用宁,实惟之神,门之灵。於戏!北北门之神,明听斯言,罔俾雨水昏垫,以作某之忧,神之羞。

 ◇ 祭匡山文

 维元和十二年岁次丁酉二月辛酉朔二十一日,将仕郎守江州司马白居易,谨以清酌之奠,敢昭告於匡山神之灵。恭惟神正直聪明,扶持匡庐,福利动植。居易赋命蹇薄,与时参差,愿於灵山,栖止陋质。遗爱寺侧,既草堂,欲居其中,参禅养素。而开构池宇,在神域中,往来道途,由神门外。辄用酒脯,告虔於神,神其听之,歆此膘,非敢亻敫福,所期荐诚。尚飨。ARTX.CN

 ◇ 祭庐山文

 维元和十二年岁次丁酉二月二十五日乙酉,将仕郎守江州司马白居易,以香火酒脯,告於庐山遗爱寺四旁上下大小诸神。居易夙闻匡庐,天下神秀,幸因佐宦,得造兹山,又闻永远、宗雷,同居於是,道俗并处,古之遗风,而遗爱西偏,郑氏旧隐。三寺长老,招予此居,创新堂宇,疏旧泉沼,或来或往,栖迟其间,不惟耽玩水石,以乐野性,亦欲摆去烦恼,渐归空门。傥秩满以来,得以自遂,馀生终老,愿托於斯。今葺构既成,游息方始,爰以洁敬,荐兹馨香。不敢媚神,不敢禳福,但使疫疠不作,魑魅不逢,猛兽毒虫,各安其所。苟人居之静谧,则神道之光明。斋心露诚,庶几有答。尚飨。

 ◇ 祭故赠婕妤孟氏文

 维元和二年岁次丁亥十二月甲寅朔十九日壬申,皇帝遣某官某,以庶羞之奠,致祭於故婕妤之灵曰:惟尔和顺积中,柔明奉上,动静合肃雍之体,进退得婉娈之仪。选自良家,备兹内职,修令颜以硕德,兰幽有香,守明节而保身,玉洁无玷,方资懿范,以茂嘉猷。彼美有闻,於何不淑?遽兹沦逝,深用恻伤。既卜日晨,爰申奠酹。以尔有班氏之明智,故赠以婕妤;以尔有宓妃之姿容,故葬於洛浦。魂兮不昧,歆此诚怀。尚飨。

 ◇ 宪宗祭吴少诚文

 维元和五年岁次庚寅二月辛未朔二日壬申,皇帝遣内侍省内府局丞赐绯鱼袋孙士玟,以清酌庶羞之奠,致祭於故彰义军节度使赠司徒吴少诚之灵曰:惟尔武毅挺质,韬钤奋身,负勇果之雄材,蓄变通之明识。自察廉列郡,节制成师,贞且有为,勤而不扰,军戎戢睦,封域底宁。从义而致诚,仗顺而保福,既延宠渥,方茂辉荣。遽此幽沦,深用伤悼。逝波不舍,去日苦多,想松贾以轸怀,闻鼓鼙而兴叹。恩加遣奠,礼举褒崇,念尔有灵,知予此意。尚飨。

 ◇ 祭咸安公主文

 维元和三年岁次戊子三月癸未某日,皇帝遣某官某,以庶羞之奠,致祭於故咸安大长公主睹毗伽可敦之灵曰:惟姑柔明立性,温惠保身,静修德容,动中规度。组纟川之训,既习於公宫;汤沐之封,遂开於国邑。及礼从出降,义重和亲,承渥泽认三朝,播芳猷於九姓,远修好信,既申洽比之姻,殊俗保和,实赖肃雍之德。方凭福履,以茂辉荣,宜降永年,遽归长夜。悲深讣告,宠极哀荣,爰命使臣,往申奠礼。故乡不返,乌孙之曲空传;归路虽遥,青冢之魂可复。远陈薄酹,庶鉴悲怀。呜呼!尚飨。祭回鹘可汗文 …

 登录会员查看全文。